Algemene voorwaarden

Limburgs Sprookjesboek ‘De schat van Limburg’ ©

(laatst bijgewerkt op 01-02-2024)

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst
4. Koop op afstand
5. Prijzen en tarieven
6. Facturering en betaling
7. Levering en leveringstermijnen
8. Overmacht
9. Klachten, retourzendingen
10. Eigendomsvoorbehoud en risico
11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12. Persoonsgegevens
13. Aansprakelijkheid van project of uitgever en vrijwaring
14. Beëindiging van de overeenkomst
15. Toepasselijk recht en geschillen
16. Diversen

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Project:  Limburgs Sprookjesboek ‘De schat van Limburg’
Projectleider: Linda Gielen | info@limburgssprookjesboek.nl

Auteur:  Linda Gielen ©

Uitgever: Bullseye Publishing, John F Kennedylaan 238a, Panningen
(Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 64853985, Roermond) | info@bullseyepublishing.nl 

afnemer: degene die met project en/of project of uitgever als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via de boekhandel, hetzij via een door project of uitgever ingeschakeld verzend- en incassobedrijf een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, kaartensets, kalenders, dan wel enig ander door project en/of project of uitgever aangeboden goed) en/of elektronische producten.

schriftelijk: per brief, per e-mail.

content: werken, geschriften, informatie of ander materiaal, in welke vorm dan ook door project  of uitgever uitgegeven of ter beschikking gesteld.

elektronisch product: een onderling samenhangende hoeveelheid content in digitale of elektronische vorm.

2. Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van project en/of project of uitgever en op elke overeenkomst.

2.  Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder ook inkoopvoorwaarden worden verstaan – van afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve project en/of project of uitgever niet, tenzij project en/of project of uitgever die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3.  Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij project of uitgever afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

4.  Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

1.  Alle offertes en aanbiedingen van project en/of project of uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van project en/of project of uitgever een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft project en/of project of uitgever het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van project of uitgever dertig dagen geldig.

2.  De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij project of uitgever en de aanvaarding daarvan door project of uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

3.  De in artikel 3.2 genoemde aanvaarding door project of uitgever kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van afnemer langs elektronische weg is geplaatst.

4.  Op project en/of project of uitgever rust geen enkele verplichting om afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van afnemer zoals deze door project of uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van afnemer.

5.  Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door project en/of project of uitgever gearchiveerde exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor afnemer.

4. Koop op afstand

1.  Indien en voor zover afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.  Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1, 11.2 en 16, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door project en/of project of uitgever geleverde zaken, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan project en/of project of uitgever, die project en/of project of uitgever binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

3.  Afnemer dient geleverde zaken in het in artikel 4.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

4.  Het bepaalde in artikel 4.2 geldt niet indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op:

a.  de levering van diensten;

b.  zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer;

c.  zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

d.  zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

e.  zaken die snel verouderen;

f.  verzegelde programmatuur waarvan afnemer het zegel heeft verbroken;

g.  tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen.

5. Prijzen en tarieven

1.  Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door project en/of project of uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.

2.  Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door project en/of project of uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op de verwachte hoeveelheid te leveren content zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid content.

3.  Project en/of project of uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden  behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door project en/of project of uitgever worden ingevoerd.

4.  In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal project en/of project of uitgever afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien afnemer zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan project en/of project of uitgever. Indien project en/of project of uitgever deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat afnemer de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

6. Facturering en betaling

1.  Project en/of Project of uitgever factureert een product bij of na de verzending of online-terbeschikkingstelling van het product.

2.  Betaling door afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door project  of uitgever aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3.  Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

4.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van project  of uitgever is het afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens project  of uitgever te verrekenen met een vordering van afnemer op project  of uitgever, uit welke hoofde dan ook.

5.  Project  of uitgever heeft het recht op elk moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van afnemer te verlangen.

6.  De betalingstermijn als bedoeld in artikel 8.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is project  of uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

7.  Indien afnemer niet of niet tijdig betaalt, is afnemer aan project  of uitgever naast de in artikel 8.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd onverminderd het recht van project  of uitgever om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer in rekening te brengen, indien deze het berekende bedrag te boven mochten gaan.

8.  In geval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is project  of uitgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van project  of uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer te vorderen.

7. Levering en leveringstermijnen

1.  Project  of uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een aanvang maken met de levering van de producten of diensten, indien het product althans voorradig is en aanvang van de diensten mogelijk is.

2.  Alle door project  of uitgever gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

3.  Project  of uitgever is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met project of uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

4.  Indien het elektronisch product wordt geleverd door verzending is afnemer zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie daarvan aan de hand van de daarbij verstrekte instructies. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan afnemer het elektronisch product gebruikt.

8. Overmacht

1.  Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die project  of uitgever of afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van project  of uitgever of afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van project  of uitgever of afnemer komt.

2.  In geval van tijdelijke overmacht bij project  of uitgever, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer besteld product niet voorradig is, is project  of uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

3.  In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop project  of project of uitgever of afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van producten of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een folioproduct is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is project  of uitgever respectievelijk afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

In geval van overmacht bij project  of uitgever kan afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van project  of uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

9. Klachten, retourzendingen

1.  Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer klachten over producten en/of diensten binnen tien werkdagen na Verzending of aanvang van de online-terbeschikkingstelling van de producten respectievelijk na levering van de diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan project  of uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens project  of uitgever ter zake van gebreken in geleverde producten en diensten.

2.  Indien een klacht producten betreft die door Verzending in fysieke vorm zijn geleverd, is afnemer uitsluitend gerechtigd de producten aan project  of uitgever retour te zenden indien het product niet door afnemer was besteld of afnemer het product met fysieke beschadiging heeft ontvangen en dit direct na ontvangst schriftelijk heeft gemeld.

3.  Indien afnemer een product aan project  of uitgever retour zendt, is afnemer verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient afnemer bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het product zal project  of uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door afnemer bestelde dan wel onbeschadigde product leveren.

4. Afnemer verstrekt project en/of uitgever van een redelijke reparatie danwel reactietermijn van ten minste 14 kalenderdagen na retourontvangst door project / uitgever van het beklaagde product. Project en/of uitgever krijgen de mogelijkheid om over te gaan tot reparatie of vervanging. Er zal nimmer worden overgegaan tot een financiële vergoeding of compensatie.

10. Eigendomsvoorbehoud en risico

1.  Project  of uitgever behoudt zich de eigendom van alle aan afnemer geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig product, voor zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens project  of uitgever uit hoofde van enige overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst daaronder begrepen.

2.  Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van project  of uitgever een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel 12.1 bedoelde zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van project  of uitgever op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van project  of uitgever te verstrekken.

3.  De door project  of uitgever aan afnemer geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.  Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door project of uitgever aan afnemer geleverde producten en diensten, komen uitsluitend toe aan project, auteur en/of uitgever of aan licentiegevers van project of uitgever.

2.  Het is afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van project  of uitgever als bedoeld in artikel 11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van project  of uitgever enige door project  of uitgever aan afnemer geleverde content en/of product en/of resultaat van door project  of uitgever geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale norm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 13 lid 1 Auteurswet.

Niets uit de uitgave mag worden verveelvoudigd, gedupliceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of middels film of audio, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van projectleider en auteur: Linda Gielen ©

3.  Geen enkele bepaling in de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen project of uitgever en afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan afnemer van rechten als bedoeld in artikel 11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.  Indien afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 11.1 bedoelde rechten, is afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan project  of uitgever te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van project  of uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien project  of uitgever naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal afnemer daaraan op kosten van project  of uitgever alle door project  of uitgever gevraagde medewerking verlenen.

5.  Het is afnemer niet toegestaan enige in of op een product en/of aan afnemer in het kader van geleverde diensten door project  of uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 11.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van project  of uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

12. Persoonsgegevens

1.  Afnemer is ermee bekend dat (persoons)gegevens van afnemer en tot zijn organisatie behorende personen door project  of uitgever worden gebruikt om afnemer via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Project  of uitgever kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat afnemer maakt van producten die worden geleverd door online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of afnemer zijn verplichtingen onder de overeenkomst nakomt.

2.  Project  of uitgever kan, indien levering van producten of diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan afnemer richtlijnen opleggen in verband met de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Afnemer zal deze richtlijnen steeds stipt naleven.

3.  Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is afnemer verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in de door project  of uitgever ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door project  of uitgever aan afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens alsmede van de doelen van deze terbeschikkingstelling.

4.  Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.

5.  Afnemer vrijwaart project  of uitgever voor alle aanspraken van derden jegens project  of uitgever welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door afnemer van het bepaalde in dit artikel.

6.  Op het verwerken van persoonsgegevens door project  of uitgever is de privacy policy van toepassing welke is opgenomen op de website van project: www.limburgssprookjesboek.nl 

13. Aansprakelijkheid van project  of uitgever en vrijwaring

1.  Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door project  of uitgever geleverde content en producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Project  of uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de producten zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Project  of uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.

2.  De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product of dienst geeft afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens project  of uitgever.

3.  De totale aansprakelijkheid van project  of uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar.

Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a.  de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt om de prestatie van project  of uitgever aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

b.  redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c.  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

4.  In afwijking van het bepaalde in artikel 15.3 geldt voor de navolgende producten de navolgende regeling:

a.  voor folioproducten is project of uitgeve in geval van een gebrek in dat product slechts gehouden – zulks ter keuze van project of uitgever – het desbetreffende product opnieuw te leveren dan wel de van afnemer voor dit product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het product aan project of uitgever.
Project of uitgever is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht;

b.  voor elektronische producten is project of uitgever in geval van een gebrek in dat product slechts gehouden het desbetreffende product opnieuw te leveren dan wel de van afnemer voor dit product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het product aan project of uitgever. Project of uitgever is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht;

c.  voor alle producten geldt dat project of uitgever, indien ten aanzien van dat product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is – zulks ter keuze van project of uitgever – zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het product, dat afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het product, dan wel de van afnemer voor dit product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het product aan project of uitgever. Project of uitgever is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Het bepaalde in artikel 13.3 is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van project of uitgever op de in dit artikel 13.4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.

5.  De totale aansprakelijkheid van project of uitgever voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van project of uitgever wordt uitgekeerd.   

6.  Aansprakelijkheid van project of uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 13.3 en 13.5, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van project of uitgever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van project of uitgever of door haar ingeschakelde derden.

7.  Project of uitgever is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer of enige derde van door project of uitgever geleverde producten.

8.  Buiten de in artikel 13.3 t/m 13.5 genoemde gevallen rust op project of uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

9.  Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door project of uitgever in de nakoming van de overeenkomst slechts inroepen, nadat afnemer project of uitgever deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en project of uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde project of uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

10.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij project of uitgever meldt.

11.  Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

12.  Afnemer vrijwaart project of uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake van door project of uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van project of uitgever en afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

14. Beëindiging van de overeenkomst

1.  Project of uitgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

•    afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

•    afnemer een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;

•    aan afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

•    ten laste van afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

•    afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van project of uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

2.  In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door afnemer aan project of uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

3.  Project of uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van project of uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd project of uitgever overigens ter zake toekomende rechten.

4.  Beëindiging van een overeenkomst betreffende een elektronisch product of programmatuur in geval van artikel 16.1 omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor.

15. Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

3. Project, uitgever en auteur is niet aansprakelijk te stellen voor ontstane taal- of typefouten en eventuele ontstane onjuistheden in welke vorm dan ook.

16. Diversen

1.  Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast ter zake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.

2.  Alle door project of uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens afnemer uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van afnemer.

3.  Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

De meest recente versie van de algemene voorwaarden is opgenomen op de website van project: www.limburgssprookjesboek.nl 

4.  Project of uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht project of uitgever uit zijn verplichtingen jegens afnemer zal zijn ontslagen.

Afnemer is verplicht op eerste verzoek van project of uitgever alle door project of uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

5.  Het is afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van project of uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren.

Project of uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.